Kredoja e Nikesë

Nga: Skerdi17 Mars, 2020 0 komente |

Unë besoj në një PERËNDI, ATIN e gjithëpushtetshëm; Krijuesin e qiellit dhe të tokës, dhe të të gjitha gjërave të dukshme dhe të padukshme.

Dhe në një ZOT, JEZU KRISHTIN, Birin e vetëm-lindur të Perëndisë, të lindur nga ATI para të gjitha botëve. Perëndi prej Perëndie, Dritë prej Drite, Perëndi i vërtetë prej Perëndie të vërtetë, i lindur, jo i krijuar, i së njëjtës substancë me Atin; me anën e të cilit u bënë të gjitha gjërat; i cili, për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë, zbriti nga qielli, dhe u mishërua prej Frymës së Shenjtë dhe Virgjëreshës Mari, dhe u bë njeri; dhe, gjithashtu, u kryqëzua për ne në kohën e Ponc Pilatit; Ai vuajti dhe u varros; dhe ditën e tretë u ringjall, sipas Shkrimit të Shenjtë; dhe u ngjit në qiell, dhe qëndron në anën e djathtë të Atit; dhe do të vijë përsëri me lavdi, për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit; dhe Mbretëria e Tij nuk do të ketë mbarim.

Dhe besoj në  FRYMËN E SHENJTË, ZOTIN DHE JETËDHËNËSIN; i cili dërgohet nga ATI dhe BIRI; i cili adhurohet dhe përlëvdohet bashkë me ATIN dhe BIRIN; i cili foli me anë të Profetëve. Dhe besoj në një Kishë të Shenjtë Universale dhe Apostolike. Njoh një Pagëzim për faljen e mëkateve; dhe pres ringjalljen nga të vdekurit, dhe jetën e botës së ardhshme. Amen.

Skerdi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}


Gjithashtu mund të lexoni

Doktrina e Mësimit të Begatisë

Pesë solat e Martin Luther-it dhe Reformacioni Protestant

Halloween – Dita e Reformimit

Vlerësimi i shëndetit shpirtëror sipas pesë qëllimeve, nga 1 deri 5 nga Altin Kita

>