Doktrina e Mësimit të Begatisë
Pesë solat e Martin Luther-it dhe Reformacioni Protestant
Halloween – Dita e Reformimit
Vlerësimi i shëndetit shpirtëror sipas pesë qëllimeve, nga 1 deri 5 nga Altin Kita
Realiteti Parësor
“Për Zotin!”, “O Zot i madh!”, “O Perëndi!”