Nevoja për pikëpamje të qëndrueshme e të pa ndryshueshme
Një objektiv për jetën